Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. ALICI: www.heryerdekitap.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş veren kişilerdir. Bundan böyle Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.

1.2. SATICI: www.heryerdekitap.com internet sitesinden elektronik ortamda satış yapan Altıntepe Mahallesi İstasyon Yolu Sokak No:3 İç Kapı No:1 Maltepe – İstanbul” adresinde bulunan “Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.’dir. Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.

1.3. Alıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle sipariş konusu bedel, kargo ücreti, KDV gibi asıl ve yan edim ödeme yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme Alıcı ile Satıcı arasında arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Kanun                         :  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik                 :  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,

Hizmet                        :  Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan her türlü faaliyeti,

Site                              : SATICI’ya ait www.heryerdekitap.com  adlı internet sitesini,

Sipariş Veren              : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait  http://www.heryerdekitap.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Taraflar                       :  SATICI ve ALICI’yı,

Sözleşme                    : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Mal/Ürün                    : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU

3.1.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Bedeli      
Toplam      

 

Ödeme Şekli ve Planı  
Teslimat Adresi  
Teslim Edilecek Kişi  
Fatura Adresi  
Sipariş Tarihi  

 

İşbu Sözleşme’nin konusu; yukarıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3.2. İşbu sözleşmenin akdedilmesi, tarafların ayrı ayrı Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ile akdetmiş oldukları www.yazardandirekt.com Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

4- ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün; türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, teslimat, fatura adresi ödeme sayfasında belirtildiği gibidir.

5– GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, işbu Sözleşme’yle ilgili olarak, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.’nin info@yazardandirekt.com e-posta adresi üzerinden yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasının geri gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. c)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  4. d)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  5. e) ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Kanun uyarınca ALICI’nın malı aldığı satın aldığı veya ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru için tebliğ ile belirlenen sınırlar 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibidir; 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

7.3. Yukarıdaki 7.2.’nci madde hükmünde geçen en yüksek değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8- YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Size daha iyi hizmet sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kabul Ediyorum
Gizlilik İlkesi ×
×